۰۱ تیر ۱۳۹۳

خدایا ما که اینهمه دعا کردیم تو همه حالتو دادی به آرژانتینی ها , حالام برو بده همون آرژانتینیا واست روزه بگیرن !!!